Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Definicje

 1. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Siedziba – siedziba Sprzedawcy wskazana w Regulaminie.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę
 8. Sprzedawca -prowadzący działalność gospodarczą
 9. Towar – rzecz ruchoma oraz treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
 10. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. SPRZEDAWCA: Essential Style Emilia Konopka, zarejestrowany w:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:

05-420 Józefów, ul. Liściasta 14, NIP: 5321722685, REGON: 015020821

 1. SKLEP INTERNETOWY: essentialfashion.pl
 2. Adres e-mail: essential@onet.eu
 3. Telefon: 697894410
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają właściwy dla danego kraju podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

a)za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej Przelewy24,

b)przelewem na konto Sprzedawcy

 1. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a), za zamówienie powinien zapłacić w chwili złożenia zamówienia a w ust.1 lit b) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu i braku zapłaty za zamówienie na koncie Sprzedawcy, zamówienie zostaje anulowane.

§ 6 Realizacja zamówienia

  1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu zamówienia Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
  2. Zakupione w Sklepie Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej podczas składania zamówienia.
  3. Koszty dostawy towaru ES jest po stronie sklepu ES
  4. Wszelkie dokumenty związane z transakcją przesyłane będą na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
  5. Na czas realizacji zamówienia, który liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży, składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.
  6. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę to w przypadki dostępnych w sklepie produktów od 3 do 5 dni roboczych zaś w przypadku zamówień indywidualnych ustalany jest z Klientem podczas realizacji projektu.
  7. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów – termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
  8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu na konto przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
  9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  10. Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży – fakturę, która jest też podstawą do ewentualnego zwrotu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na zasadach określonych w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta niezależnie od tego czy jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą, jak i od rodzaju Towaru, chyba że w opisie Towaru jest podany dłuższy termin.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz zwrotu jest w zakładce FORMULARZ ZWROTU na stronie sklepu essentialfashion.pl. Wszelkie zasady zwrotu/wymiany i reklamacji towaru ES są opisane na stronie sklepu essentialfashion.pl w zakładce ZWROT/WYMIANA/REKLAMACJA
 3. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego wg. wcześniejszych ustaleń mailowych.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na adres: essential@onet.eu
 1. Reklamacja zostaje rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. O wszelkim postepowaniu reklamacyjnym Sprzedawca informuje Kupującego na podany adres e-mail przez Kupującego.
 1. Wszelkie zasady zwrotu/wymiany i reklamacji towaru ES są opisane na stronie sklepu essentialfashion.pl w zakładce ZWROT/WYMIANA/REKLAMACJA

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 Wymogi techniczne

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Essential Photo